Referat af stiftende generalforsamling i Middelfart Vandløbslaug

 

Mandag den 19. marts 2012, kl. 19.00 på Centrovice

 

1. Valg af dirigent og referent

Carsten Jensen (Vesterballegaard)

Lone Stentebjerg

2. Valg af stemmetællere:

Peter Bro

Poul Erik Jørgensen

Anders Hansen

Anders Nielsen

3. Gennemgang og godkendelse af vedtægter:

Jan Hjeds har til mødet lavet udkast til vedtægter efter model fra Holbæk hvor der allerede etableret et vandløbslaug.

§ 1 Navn & hjemmeside

§ 2 Formål

§ 3 Interessevaretagelse

§ 4 Medlemmer

§ 5 Stemmeret

§ 6 Generalforsamling, hvert år i uge 6. (Dagsorden skal indeholde)

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

§ 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 5 medlemmer – eet til hvert område og 5 suppleanter

§ 9 Bestyrelsen

§ 10 Daglig ledelse

§ 11 Regnskab

§ 12 Ikrafttræden/opløsning og vedtægtsændringer

Forslag til vedtægterne blev debatteret at forsamlingen. Det blev præciseret, at det er de lokale bestyrelsesmedlemmer der står for kommunikationen med kommunen og ligeledes besigtiger vandløbene sammen med lodsejerne. Formanden kan også tilkaldes til at deltage i besigtigelse og drøftelserne.

Vigtigt at få forvaltningen til at forstå, at vandet kan løbe frit og vandløbsvedligehold er påkrævet.

I forslaget er der lagt op til, at Middelfart Kommune opdeles i 5 vandløbsområder, hvor der tilstræbes valgt én til bestyrelsen indenfor hvert område.

Områderne er:

- Aulby Mølleå

- Gremmeløkke Å & Pavebækken

- Stor Å, Skelbæk & Harndrup-Fjellerup Å

- Viby Å

- Hygind Bæk, Brende Å & Ålebækken

Som medlem af foreningen kan optages alle for hvem vandløbsforvaltning har en betydning. Et medlemskab er ikke betinget at, om man ejer af jorden eller ej.

Vedtægterne godkendtes.

4. Fastsættelse af kontingent:

Det besluttedes, at det årlige kontingent skal udgøre:

Kr. 500,- for landbrug og

Kr. 100,- for husejere.

5. Valg til bestyrelsen:

Alle foreslåede modtog valg og bestyrelsens sammensætning er som følger:

  1. Aulby Mølle Å:
  2. Bestyrelsen: Leif Pedersen - suppleant: Yvonne Hummelmose

  1. Gremmeløkke Å & Pavebækken:
  2. Bestyrelse: Jesper Haarslev - suppleant: Carsten Jensen

  1. Stor Å, Skelbæk & Harndrup-Fjellerup Å:
  2. Bestyrelse: Bjarne Lind - suppleant: Jørgen Damgård

  1. Viby Å:
  2. Bestyrelse: Poul Erik Jørgensen - suppleant: Peder Olesen

  1. Hygind Bæk, Brende Å & Ålebækken:
  2. Bestyrelse: Anders Hansen - suppleant: Mads Greve

 

6. Valg af revisor:

Peder Krogsgaard - Ole Gottrup

7. Eventuelt:

Der blev opfordret til, at suppleanterne deltager I besigtigelserne i opstartsfasen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og bad alle tilstedeværende tage ekstra skemaer med hjem til naboer andre interesserede.

Der afholdes konstituerende møde med deltagelse af bestyrelse, revisor og suppleanter.

 

Middelfart Vandløbslaug - v/ formand Jesper Haarslev, email: jh40815996@gmail.com - mobil nr. 40 81 59 96