Referat fra bestyrelsesmøde

Middelfart Vandløbslaug, afholdt 3. oktober 2012 på Centrovice.

Tilstede:

Jesper Haarslev

Anders Møllegård Kolind

Poul Erik Jørgensen

Leif Petersen

Bjarne Lind

Mads Greve

Jørgen Damgaard

Ikke tilstede:

Carsten Jensen

Peder Olesen

Yvonne Hummelmose

Godkendelse af referat fra sidst.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Regnskab/ kontingent opkrævning.

Det blev besluttet, at kassereren udsender opkrævninger (500 kr. for virksomheder / 100 kr. for husstande) i uge 43. Betalingsfrist anføres til 11. november 2012. Medlemsnr. anføres på opkrævningen.

Vandløbsvedligeholdelse: skal vi på tilsyn i år?

Det blev besluttet, at Jesper tager kontakt til Middelfart Kommune og aftaler tid og sted.

Fungerer vandløbsvedligeholdelsen, efter det i år er kommet i udbud. Hvis ikke, hvad gør vi så?

Der er problemer ved Aulby Mølleå. Ved opgravning var der for kort gravearm på maskinen, og jorden var lagt op på diget.

Mulighed for at opsætte kamera på udvalgte punkter kan overvejes.

Skal vi kontrollere Q/h målingerne fra i år i de vandløb som styres/oprenses efter denne metode? For at sikre at oprensning finder sted.

Der blev ikke truffet nogen beslutning.

Manglende/ utilstrækkelig grødeskæring på strækninger i den øvre del af Viby å samt flere tilløb og ved Aulby mølle å (Leif er bekendt med sagen).

Disse steder kunne vi forsøge at få lov til at komme med på kontrol til.

Information til medlemmerne om processen ved udmyndigelsen af tiltagene i vandplanen.

Hjemmesiden skal indeholde informationer om dette.

Middelfart Kommune opmåler fra oktober 2012 til januar 2013 igen nogle offentlige vandløb. Skal vi skrive en huske mail til vores medlemmer så de kan for opmålt deres dræn mm.?

Beslutningen blev, at blev udsendt mail samme aften.

Tilrettelæggelse af et evt. kommende møde med Middelfart Kommune.

Vi vil forsøge at arrangere møde i forbindelse med tilsyn.

Næste møde.

Næste møde er aftalt til 12. december 2012 kl. 19.30 på Centrovice. (Anders tager æbleskiver med)

Eventuelt.

Intet under eventuelt.

Referent: Bjarne Lind.

 

Middelfart Vandløbslaug - v/ formand Jesper Haarslev, email: jh40815996@gmail.com - mobil nr. 40 81 59 96