Formandens årsberetning, februar 2013

Middelfart Vandløbslaug

Middelfart Vandløbslaug konstituerede sig på sit første møde den 2/4-2012 med undertegnede, Jesper Haarslev som formand, Anders Møllegaard Kolind som næstformand, Poul Erik Jørgensen som kasserer og Bjarne Lind som sekretær. Det blev endvidere besluttet at suppelanterne skulle deltage i bestyrelsesmøderne og Vandløbslaugets arbejde. Bestyrelsen har afholdt 3 møder i 2012. Mødet den 14 juni blev afholdt på Ejby Rådhus hvor både Middelfart Vandløbslaug og Middelfart Kommune var tilstede. Formålet med mødet var at der kunne sættes ansigter på hinanden, samt Middelfart Kommune fortalte lidt om bl.a. Hvilke entreprenører der vedligeholder de forskellige vandløbssystemer, sagsgang ved revision af regulativer samt regulativtyper og vedligeholdelse.

Aulby Mølle Å mm.

Ved Aulby Mølle Å har der været problemer med HedeDanmark´s oprensning. Grødeskæringen var utilstrækkelig, maskinens graverarm var for kort, så der blev ikke grødeskåret i den rigtige dybde. Og det grødeskårne materiale blev lagt på selve diget, det skal helt om bag ved diget, som der står skrevet i vedtægterne. Det giver store scener for den entreprenør som har opgaven at slå digerne.

Der skulle reetableres et dige, der hvor Aulby mølle Å støder ind på Mølleåen, dette kunne ikke lade sig gøre, da oprensningen var langt fra det acceptable, vandet står alt for højt i åen.

Entreprenør: HedeDanmark

Gremmelykke Å mm.

Ved Gremmelykke Å er der grødeskåret til terminerne og i korrekt strømrende bredde. Der er blevet fjernet nogle væltede træer som bremsede vandføringen. Middelfart Kommunes egen entreprenør afdeling har oprenset under Langholmvej. Grødeskæring er foretaget med mejekurv fra Storelandevej og opstrøms, nedenstrøms med hånd.

Ved Møllebækken er sandfanget blevet oprenset og en del af Motorvejens regnvandsbassin ved Hønneruplund er blevet oprenset. Der er grødeskåret i henhold til terminerne (med mejekurv).

Ved Tårup/Hønnerup bæk er der planlagt brinksikring ved Agerstien i Gelsted. Der er grødeskåret i henhold til terminerne. Entreprenøren har oplyst at der er set oliefilm i vandløbets øverste del (omkring Gelsted), så hvis nogen ser hvorfra det kommer, må der gerne rettes henvendelse til Vandløbslauget eller Kommunen.

Ved Kingstrupafløbet er der blevet sikret en bro ved hjælp af natursten. Der er således både til gode set miljø og afvanding. Der er grødeskåret med mejekurv.

Entreprenør: Vandløbsservice V. Brian Andersen

Pavebækken mm.

Ved Pavebækken er der afstedkommet oprensning af lokale sandaflejringer. Grødeskæring er foretaget med hånd. Der har været henvendelse fra lodsejere som mener at der er en overkørsel som ikke er etableret lovligt og derfor spærre for vandføringen( giver for højt vandspejl opstrøms). Der endvidere et vandingssted til kreaturer som går ud i åen. Lodsejere og Vandløbslauget skal være opmærksom på at der til ledes stor mængder vand fra overfaldsbygværket i Kærby (se spildevandsplanen) som kan medfører højere vandspejl også i sommerperioden.

Entreprenør: Silvermax

Ved Harndrup Å er der gennemført et restauringsprojekt 2 steder, der er fjernet to stemmeværker/ styrt. Stemmeværkerne er fjernet for at forbedre faunaen, så der ikke er nogle spærringer i vandløbet. Vandløbets vandføring er ikke forringet, men muligvis forbedret. Vandløbet er vedligeholdt efter terminerne.

Entreprenør Harndrup/Fjellerup Å: Vandløbsservice v. Brian Andersen

Viby Å mm.

Ved Viby Å har der været problemer med HedeDanmark´s grødeskæring. Der har på strækningen fra Ejby til Assensvej ikke været grødeskåret 3 gange, jævnfør regulativet. Der har desuden ikke i alle sidevandløbene været grødeskåret første gang (forår), men kun i efteråret. Q/h-kontrolmålingerne viser at kravkurvene ved flere stationer opstrøms Assensvej er overskredet, der bør derfor renses op (Vandløbslauget vil arbejde på problemet i 2013). Middelfart Kommune har oprenset sandfanget opstrøms Assensvej i både 2011 og 2012. En problematik som Vandløbslauget arbejder med er at få Middelfart Kommune til at grødeskære strækningen fra Ejby til Assensvej med mejekurv istedet for med hånd. Praksis i Fyns Amts tid var grødeskæring med mejekurv på denne strækning 3 gange årligt. NB etablering af faskiner.

Middelfart Vandløbslaug har den 28. januar skrevet til Middelfart Kommune vedr. overskridelser af kravkurverne i Viby Å for at få en redegørelse på hvilken vedligeholdelse man har udført i vandløbet i 2012. Det er Middelfart Vandløbslaugs opfattelse at der ikke bliver udført den i regulativet fastsatte vedligeholdelse på strækningen fra kirken i Nr. Åby til Ejby. Vandløbslauget vil informere om sagens udfald på hjemmesiden.

Entreprenør: HedeDanmark

Hygind bæk og Brende Å mm.

Ved Hybæk er der etableret et sandfang nedenstrøms hvor Ørslevrenden udmunder. Sandfanget er ca. 50 meter langt. NB der arbejdes på en dispensation til at oprense sand ved (Anders).

Ved Brende Å er der blevet beskåret en del træet, samt der er gravet sand og brinkfødder op.

Vandløbene er grødeskåret i henhold til terminerne.

Entreprenør: Vandløbsservice v. Brian Andersen

Vi skal være meget opmærksomme på grødeskærings/oprensnings terminerne, og at de bliver overholdt. Det skal vi hjælpe hinanden med alle sammen. Lodsejerne må også gerne gøre opmærksom på hvad der sker ved deres vandløb. Hvornår det bliver lavet, og hvad der bliver lavet. Dette gælder for alle vandløbsoplande.

Middelfart Vandløbslaug forespurgte på mødet med Middelfart Kommune om det ikke var muligt at man lagde Q/h- kontrolmålingerne for de tidligere Amts vandløb ud på hjemmesiden, herved er det hurtigt og nemt for lodsejerne at se om regulativet er overholdt. Det lød umiddelbart som om det godt kunne lade sig gøre, det er dog ikke sket endnu så det følger Vandløbslauget op på.

I Juli var der et Erfa-møde mellem de fynske Vandløbslaug. På mødet blev der bl.a. fortalt lidt om opstarten af Danske Vandløb som er en landdækkende forening som vil arbejde på politisk niveau og som er blevet høringsberettiget i sager som omhandler vandløb generelt.

Middelfart Vandløbslaug besluttede på sidste bestyrelses møde at melde sig ind i Danske Vandløb.

Middelfart Vandløbslaug havde planlagt vandløbstilsyn sammen med Middelfart Kommune den 10 december men pga. vejrlig omstændigheder blev det aflyst. Det blev aftalt at planlægge nye tilsyn nå vejret tillader det.

Jesper Haarslev var på kursus den 9. januar. Kurset om handlede vandløbsteknik og vandløbsvedligeholdelse og var arrangeret af Danske Vandløb. På kurset blev der fortalt om forskellige regulativtyper og kontrol af vedligeholdelsen i vandløbene. Oplægsholderen på dette område var Kristian Vestergaard fra KVMiljøformidling. Efterfølgende fortalte Jan Hjeds om hvor vigtigt det er at vore vandløb fungere, så vores dræn på markerne kan aflede vand tilfredsstillende.

Til sidst fortalte Erik fra Holbæk Ålav om deres erfaringer med deres vandløb og om kommunikationen med Holbæk Kommune.

Fremtidigt arbejde

Middelfart Vandløbslaug vil fremover blive bedre til at opdatere nyheder og lokalt arbejde på vores hjemmeside middelfartvandlaug.dk . I 2013 vil der desuden blive holdt skarpt øje med grødeskæringen i de vandløb hvor der i 2012 bliv opserveret manglende / utilstrækkelig grødeskæring. Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at melde tilbage på mail hvis de konstatere at der ikke er udført den i regulativet fastlagte vedligeholdelse af vandløbene og også gerne når der er udført vedligeholdelse, gerne med dato og hvilken vedligeholdelse (grødeskæring/oprensning) der er udført.

Middelfart Vandløbslaug vil endvidere styrke indsatsen på at få flere medlemmer i det kommende år.

Link til udtalelse fra ombudsmanden vedr. naturvandløb.

http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/01-248/

 

resume af tekst:

Et rådgivningscenter indgav klage over at en del af et offentligt vandløb blev udlagt som naturvandløb hvilket indebar begrænsninger i amtets vedligeholdelse. Ombudsmanden udtalte at der ikke var holdepunkter for at antage at der var hjemmel til at udlægge et offentligt vandløb som naturvandløb. Der skulle således i regulativet stilles faste krav til vandløbets skikkelse, dvs. være faste angivelser for bundbredde, bundkote og skråningsanlæg, eller til vandløbets vandføringsevne.

 

Da det pågældende regulativ ikke indeholdt sådanne faste krav, henstillede ombudsmanden at sagen blev genoptaget. (J.nr. 1999-1494-143).

 

Jesper Haarslev

 

Middelfart Vandløbslaug - v/ formand Jesper Haarslev, email: jh40815996@gmail.com - mobil nr. 40 81 59 96