Bestyrelsesmøde d. 10. Oktober 2013 på Ejby Rådhus Kl. 19.30

 

Tilstede: Poul Erik, Leif, Kim, Bjarne, Jørgen, Jesper

Afbud: Anders

Ikke tilstede: Mads, Carsten, Peder

 

1.Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt

 

2.Godkendelse af dagsorden. Godkendt

 

3.Lidt orientering v. formanden. Formanden orienterede om div. siden sidst.

4.Formanden fremviser kort over grødeskæringsterminer. Kan kortene bruges på hjemmesiden? Kortene godkendt, der skal laves en signaturforklaring og derefter skannes og lægges på hjemmesiden. Poul Erik og Jesper arbejder videre med kortene.

 

5.Hjemmesiden er blevet opdateret til det nye format, hvem vil stå for den løbende opdateringen af denne? Poul Erik og Jesper prøver det nye system af.

 

6.Er der kommet nogen henvendelser fra medlemmer vedr. vandløb? Ingen henvendelser.

 

7.Skal vi på vandløbstilsyn i år sammen med Middelfart Kommune? Der planlægges tilsyn i Fjellerup Bæk (Bjarne og Jørgen) evt. Flere deltager hvis nogen har tid. Bestyrelsen undersøger om der er andre steder vi skal på tilsyn.

8.Høringsberigtigelse: DV opfordre sine medlemmer til at tage kontakt til kommune for at blive høringsberettiget i sager som vedrører vandløb. Er det noget vi skal? Bestyrelsen var enig om at det er en god ide at blive høringsberigtiget. Jesper skriver til kommunen om høringsberigtigelse.

 

9.Vandplan: igangværende høring, hvad kan/skal vi gøre? Skal vi indgive et samlet generelt høringssvar eller hvad? Jesper vil arbejde på at lave et udkast til et generelt høringssvar og kontakter Anne Sloth, Centrovice vedrørende samme.

 

10.Næste møde. 28/11-2013 NB smørrebrød, Jesper bestiller og Poul Erik henter. 3 stk. pr mand + franskbrød med ost.

 

11.Diverse. Kontingent opkræves ultimo oktober.

 

12.Eventuelt. Ikke noget.

 

Middelfart Vandløbslaug - v/ formand Jesper Haarslev, email: jh40815996@gmail.com - mobil nr. 40 81 59 96